org.apache.avalon.framework.parameters
Interfaces 
Parameterizable
Reparameterizable
Classes 
Parameters
Exceptions 
ParameterException